Informácie pre koncových užívateľov

1. Identifikačné údaje podniku

Obchodné meno: ALNETwork s.r.o.
Sídlo: Priehradka 395/9, 966 01 Hliník nad Hronom
IČO: 45 359 644 DIČ: 2022963283 IČ DPH: SK2022963283
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č.17632/S

2. Rozsah ponúkaných služieb

Spoločnosť ALNETwork s.r.o. poskytuje nasledovné elektronické komunikačné služby:
Verejná elktronická komunikačná služba sprostredkovania prístupu do siete internet.

3. Štandardné zmluvné podmienky

Štandardné zmluvné podmienky sa nachádzajú vo Všeobecných podmienkach platných pre jednotlivé verejné elektronické komunikačné služby, ktoré boli vydané v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Všeobecné podmienky pre jednotlivé služby sa nachádzajú na tejto stránke.

Minimálna doba trvania zmluvného vzťahu medzi ALNETwork s.r.o. a zákazníkom je v prípade uzavretia zmluvného vzťahu na dobu neurčitú podľa Všeobecných podmienok 1 mesiac.

4. Štandardné ceny

Štandardné ceny s informáciami o poskytovaných službách a všetkých cenových položkách služieb, vrátane všetkých druhov užívateľských poplatkov za služby a servisných poplatkov, podrobnosti o uplatňovaných štandardných zľavách, poplatky alebo náklady účastníka súvisiace s koncovými zariadeniami, Cenníky (tarify) pre jednotlivé služby, ktoré sú dostupné na uvedené v Cenníku služieb.

5. Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok, vrátane podrobností o ponúkaných spôsoboch odškodnenia v prípade uznania reklamácie je obsiahnutý vo Všeobecných podmienkach.

6. Druhy ponúkaných servisných služieb

Kontaktné údaje na služby poskytnutia informácii o produktoch, faktúrach ako aj služieb technickej podpory sa nachádzajú v kontaktoch.

7. Mechanizmy na urovnanie sporov

Mechanizmy na urovnanie sporov sa nachádzajú vo Všeobecných podmienkach.

8. Zmeny podmienok týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám alebo ich používania.

Informácie o zmenách podmienok týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám alebo ich používania sú uvedené vo Všeobecných podmienkach.

9. Informácie o postupoch uplatňovaných podnikom

Informácie o postupoch uplatňovaných podnikom, zameraných na meranie a riadenie prevádzky, s cieľom predchádzať tomu, aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia, a o tom, ako by tieto postupy mohli vplývať na kvalitu služieb.
Podnik ma dostatočnú kapacitu siete , a preto nemusí uplatnovať mechanizmy na obmedzovanie prevádzky zdôvodu predchádzať , aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia.

10. Informácie pre účastníkov so zdravotným postihnutím

Spoločnosť ALNETwork s.r.o. ako transparentný operátor pristupuje rovnako k všetkým skupinám zákazníkov bez rozdielu. Služby vrátane všetkých ich výhod a benefitov môžu využívať všetci naši zákazníci. Zákazníci so zdravotným postihnutím sa na nás môžu obracať s individuálnymi žiadosťami.

11. Kvalita služby

Informácie pre koncových užívateľov o kvalite služieb a o opatreniach prijatých na zabezpečenie rovnocenného prístupu k službám pre koncových užívateľov so zdravotným postihnutím.

Spoločnosť ALNETwork s.r.o. ako transparentný operátor pristupuje rovnako k všetkým skupinám zákazníkov bez rozdielu. Služby vrátane všetkých ich výhod a benefitov môžu využívať všetci naši zákazníci. Zákazníci so zdravotným postihnutím sa na nás môžu obracať s individuálnymi žiadosťami.

12. Práva súvisiace s univerzálnou službou

Informácie o právach súvisiacich s univerzálnou službou, službe prezentácie identifikácie volajúceho a službe zamedzenia prezentácie identifikácie volajúceho.
Spoločnosť ALNETwork s.r.o. nie je poskytovateľom univerzálnej služby.

13. Informácie podľa prílohy č.2 Všeobecného povolenia č.1/2014

Rozpis služieb vrátane parametrov ako maximálna prenosová rýchlosť smerom k užívateľovi, maximálna prenosová rýchlosť smerom od užívateľa, výška mesačného dátového limitu (MB), maximálna rýchlosť po prekročení dátového limitu sa nachádza v Cenníku služieb.

Informácie ohľadom parametrov riadenia služieb vo vlastnej sieti podniku (ktoré majú za následok, blokovanie resp. spomalenie vybraných portov) podnik žiadnu službu neblokuje.

14. Informácie o postupoch v prípade neplatenia faktúr

Informácie o postupoch v prípade neplatenia faktúr sú uvedené vo Všeobecných podmienkach.

Vo všeobecnosti uplatňuje spoločnosť ALNETwork s.r.o. politiku upozornenia zákazníka na nezaplatenú faktúru dostatočný čas pred blokovaním služieb.

15. Informácie bez poplatku

Pre informácie ohľadom nákladov aj pre iné poskytované služby sú zákazníkom k dispozícii naši zamestnanci, ktorých možno kontaktovať telefonicky alebo mailom prostredníctvom kontaktov.
Odkazy:
Všeobecné podmienky
Cenník služieb
Zmluva
Špecifikácia rozhraní